Contact Information

Name:Zhenglong Yang

Email: Yangzhenglong@tongji.edu.cn  

 

Education

Ph.D.  Polymer Materials
University of Zhejiang University, China
M.S. Polymer Materials
University of Zhejiang University of Technology, China
B.S. Polymer Materials
University of Jilin University of Technology, China

 

Research and Publications

Research Interests:
Polymer materials, Organic/ inorganic hybrid materials, nanomaterials, nanocomposite

 

Recent Publications:
1.Zhenglong Yang*, Xujing Shi,Junjie Yuan, Hongting Pu, Yongsheng Liu, Preparation of poly(3-hexylthiophene) / graphene nanocomposite via in-situ reduction of modified graphite oxide sheets, Applied Surface Science